Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
Etički kodeks – Oktaedar d.o.o.

 

Etički kodeks društva Oktaedar d.o.o. (u daljnjem tekstu „Društvo“) definira opće moralne vrijednosti i načela profesionalne etike na kojima se temelji poslovanje Društva te rad i djelovanje svih subjekata u Društvu (radnika i vlasnika Društva).

U Društvu se potiče i razvija poslovna klima, međuljudski odnosi i odnosi sa poslovnim partnerima koji se zasnivaju na načelima:  

  • Poštenja
  • Odgovornosti
  • Povjerljivosti
  • Profesionalne kompetentnosti
  • Poštivanja Zakona i prava
  • Sprječavanja sukoba interesa
  • Sprječavanja korupcije

Poštenje
Častan i ispravan postupak prema drugome, njegovoj imovini i interesima. Ispravno postupanje u odnosu na pozitivne moralne norme i zakone.

Odgovornost
Pravovremeno, kvalitetno i potpuno postupanje u skladu sa preuzetim obavezama a koje je usklađeno sa zakonima i moralnim normama.

Povjerljivost
Povjerljivima se smatraju sve informacija i podaci koji se odnose na  sveukupne poslovne aktivnosti Društva i svi podaci i informacije koje se odnose na poslovne partnere Društva a koji nisu javnog karaktera. Iznimnu pažnju, svi subjekti u Društvu (radnici, vlasnici), moraju posvetiti načelu osiguranja povjerljivosti. Narušavanje načela povjerljivosti smatra se teškom povredom etičkog kodeksa i podliježe provođenju disciplinskih mjera prema subjektima Društva koji su narušili načelo povjerljivosti. U slučaju kada je prekršeno načelo povjerljivosti, koje je Društvu prouzročilo štetu, Društvo može od prekršitelja načela povjerljivosti potraživati naknadu štete u novčanom iznosu.

Profesionalna kompetentnost
Poslove i usluge koje pruža Društvo obavljaju se sa pažnjom, sposobnošću i marljivošću. Radnici društva u svojem radu i postupcima pridržavaju se zakonskih normi, politika, postupaka i prakse koja se primjenjuje u području njihovog poslovnog djelovanja. Djelovanje Društva usmjereno je prema kontinuiranom usavršavanju vještina i znanja svih subjekata Društva.

Poštivanje Zakona i prava
Poslovanje Društva je u skladu sa Zakonom. Društvo poziva sve subjekte u Društvu, poslovne partnere društva i ostale da ukažu na možebitne propuste i prakse u poslovanju Društva koji nisu u skladu sa Zakonskom regulativom i pozivnom poslovnom praksom. 

Sprječavanja sukoba interesa
Radnici društva ne smiju osobni interes stavljati ispred interesa Društva i poslovnih partnera Društva. Osobni interes radnika koji je u suprotnosti sa poslovanjem i interesom Društva i poslovnih partnera Društva nije dozvoljen i ne tolerira se. Pod osobnim interesom smatra se bilo kakva korist koju može imati radnik, članovi obitelji radnika, rođaci i prijatelji radnika ili druge organizacije s kojima radnik ima ili je u cilju realizacije osobnog interesa imao kontakte. Osobnim interesom radnika smatra se i neovlašteno pristupanje povjerljivima podacima Društva i/ili poslovnih partnera Društva kao i neovlašteno ustupanje povjerljivih podataka Društva i/ili poslovnih partnera Društva trećim osobama.

Sprječavanja korupcije
Korupcijom se smatra zlouporaba ovlasti radi osobne ili skupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. Svako davanje novca i/ili materijalnih dobara, informacija, dokumenata i podataka s namjerom da primatelj čini i/ili djeluje po želji onoga koji daje smatra se korupcijom. Društvo poziva, sve subjekte (radnike, vlasnike, poslovne partnere) na djelovanje koje će suzbiti bilo koju mogućnost korupcije.   

Radnici Društva i vlasnici Društva obavezni su svaki svoj postupak uskladiti da postavljenim moralnim vrijednostima i načelima Etičkog kodeksa Društva. Društvo poziva svakog tko uoči kršenje odredbi i načela ovoga Etičkog kodeksa da o povredi obavijesti povjerenika za etiku Društva na etika@oktaedar.hr