Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
Otkazni rok – trajanje otkaznoga roka, uvjeti ostvarivanja otkaznoga roka

Otkazni rok I

  • Ako je ugovoren probni rad, otkazni rok je najmanje sedam dana.
  • Radnik može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok, ne navodeći i za to razlog.
  • Poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog.
  • Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu.
  • Otkazni rok ne teće za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu, privremene nesposobnosti za rad, godišnjeg odmora, plaćenog dopusta, vršenja dužnosti građana u obrani te u drugim slučajevima opravdane nenazočnosti radnika na radu, određenim ovim ili drugim zakonom.

Trajanje otkaznoga roka u slučaju redovitog otkaza ugovora o radu

TRAJANJE OTKAZNOGA ROKA ZA NEPREKIDNI RADNI ODNOS KOD POSLODAVCA U TRAJANJU
DVA TJEDNA do 1 godine
1 MJESEC više od 1 godine
1 MJESEC i DVA TJEDNA više od 2 godine
2 MJESECA više od 5 godina
2 MJESECA i 2 TJEDNA više od 10 godina
3 MJESECA*** više od 20 godina
*** Povećava se za 2 TJEDNA ako je radnik ima >50 god.
*** Povećava se za 1 MJESEC ako je radnik ima >55 god.

Cjenik usluga | Zatražite ponudu | Kontakt |

Otkazni rok II

  • Radniku kojem se ugovor o radu otkazuje zbog povrede obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika), utvrđuje se otkazni rok u dužini polovice pretdodno navedenih dužina otkaznih rokova.
  • Ako radnik na zahtjev poslodavca prestane raditi prije isteka propisanog ili ugovorenog otkaznog roka, poslodavac mu je dužan isplatiti naknadu plaće i priznati sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznoga roka.
  • Za vrijeme otkaznoga roka radnik ima pravo uz naknadu plaće biti odsutan s rada najmanje četiri sata tjedno radi traženja novog zaposlenja.Kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu može se odrediti kraćii otkazni rok za radnika nego za poslodavca za slučaj kada radnik otkazuje ugovor o radu
  • Ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, ako on za to ima osobito važan razlog.

Povezano

Prestanak, raskid ugovora o radu – vrste prestanka ugovora o radu, vrste otkaza ugovora o radu

Zakon o radu od 01.01.2010.