Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
Obrazac R1 Potvrda o plaći

Obrazac R1 – Potvrda o plaći. Ovo je obrazac koji se ispunjava i predaje hrvatskome zavodu za zdravstveno osiguranje  u slučajevima kada se ostvare uvjeti po kojima obaveza isplate naknade za vrijeme provedeno na bolovanju prelazi iz nadležnosti poslodavca u nadležnost HZZO. U obrazac se unose podaci o iznosima plaće koje je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg radnih stječe pravo na naknadu.  Na osnovu ovih podataka HZZO određuje iznos naknade koji će isplaćivati osiguraniku za vrijeme trajanja osnove po kojoj je radnik ostvario pravo na naknadu.  Na obrascu postoje tiskane upute za popunjavanje pojedinih pozicija. Svaka bolja aplikacija za obračun plaća ima opciju za kreiranje i ispis ovoga obrasca. Ukoliko to nije slučaj možete  koristiti PDF obrazac za ručno ispunjavanje ili opcije DOC / XLS obrazaca za popunjavanje uz pomoć računala. Na www.hzzo-net.hr postoje stranice koje detaljno objašnjavaju slučajeve u kojima nastupa pravo na naknadu za bolovanje na teret HZZO (LINK) i načine na koji se provodi obračun naknade.

Popunjavanje obrasca R1 Potvrda o plaći

Obrazac R1 (XLS) Zahvaljujemo autoru obrasca g. Draganu Mihaljeviću

Obrazac R1 (PDF) Link na stranice HZZO

Obrazac R1 (DOC) Link na sranice HZZO

Zahtjev HZZO-u za povrat isplaćenih naknada plaća za vrijeme bolovanja (u MS WORD formatu)

  Servis za obračun plaća PRETPLATA  1 GODINA = 160 KN+PDV!

Poduzeće sa internim odjelom za obračun plaća?
Ugovorite outsourcing obračuna plaća i riješite se briga!
SERVIS ZA OBRAČUN PLAĆA Ekonomična i kvalitetna usluga obračuna plaća!
+ Specijaliziran za pružanje usluga obračuna plaća
+ Dugogodišnje iskustvo
+ Moderan i visoko automatiziran računalni sustav
+ Aktivna briga o sigurnosti podataka!
+ Lider u praćenju i primjeni zakonskih propisa!
+ Isporuka standardiziranog seta dokumenata!
+ Povoljna cijena!
+ Visoka kvaliteta usluge!

   CJENIK     ZATRAŽI PONUDU     KONTAKT  

Veze sa/na stranice:

  1. Obrasci za provedbu i izvještavanje za obračun plaće i obračun drugog dohotka | Obračun plaća i drugog dohotka 08 10 10