Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.
Obrazac IP

 

Obrazac IP se za 2014. godinu predaje samo radnicima u papirnatome obliku! Elektronička verzija obrasca se za 2014. godinu i dalje ne predaje (podaci su elektronski predani poreznoj upravi putem JOPPD obrazaca)! 

 

Obrazac IP – Izvješće o plaći i mirovini u godini sadrži podatke o plaći (mirovini), doprinosima, porezu na dohodak,prirezu i posebnome porezu koji su u periodu od jedne godine obračunati za radnika. Obrazac se kreira nakon zadnje isplate u godini a najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Obrazac se u prikazanoj formi ispisuje i predaje radnicima. Prilikom prekida radnog odnosa radniku se predaje i IP obrazac. Pravilnikom o porezu na dohodak je propisana obaveza poslodavca do 31. siječnja tekuće godine kreira i poreznoj upravi postavi elektronsku verziju IP obrasca. Aplikacije za obračun plaća najčešće imaju opciju kreiranja propisane datoteke sa IP obrascima. Na stranicama porezne uprave postoje detaljne specifikacije formata za kreiranje elektronske verzije IP obrasca i upute o načinu dostave datoteke poreznoj upravi (LINK). Na raspolaganju je i aplikacija za kontrolu ispravnosti podataka u datoteci sa IP obrascima (LINK).

Obrazac IP 2010 (PDF) Primjena za iskazivanje isplata od 01.01.2010.

Obrazac IP 2011 (PDF) Primjena za iskazivanje isplata od 01.01.2011.

Povezano:

Priprema i predaja obrasca IP