Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.

26.02.2013

Naknada za prijevoz za dolazak na posao i povratak sa posla

Pravo na naknadu za prijevoz
Iznos naknade za troškove prijevoza na posao i sa posla
Pitanja iz prakse

Pravo na naknadu za troškove prijevoza za dolazak na posao i povratak sa posla

Česta je zabluda pretpostavka kako je naknada troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak sa posla zakonski propisano pravo radnika koje proizlazi iz radnog odnosa. Zakon o radu ne propisuje pravo radnika na naknadu za trošak prijevoza na posao i odlazak s posla! Pravo radnika na naknadu za prijevoz može biti regulirano odlukom poslodavca, ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom. Tek ukoliko je nekim od gore navedenih akata regulirano pravo radnika na naknadu za prijevoz poslodavac je tu naknadu dužan isplaćivati. Ovi akti bi osim utvrđivanja prava radnika na naknadu za prijevoz trebali definirati slijedeće:

  • način isplate (da li se naknada isplaćuje unaprijed za slijedeći mjesec ili unatrag za prethodni mjesec)
  • dokumente kojima radnik dokazuje troškove prijevoza na posao
  • princip obračuna naknade za prijevoz u slučaju odsutnost s posla (bolovanje, godišnji odmor, plaćeni dopust, …)
  • određivanje iznosa naknade u slučaju postojanja više vrsta javnoga prijevoza na adresi stanovanja radnika
  • minimalnu udaljenost mjesta stanovanja radnika od mjesta sjedišta poduzeća za koju se isplaćuje naknada za prijevoz

Iznos naknade za troškove prijevoza na posao i sa posla

U slučaju kada je nekim od gore navedenih akata propisano pravo radnika za isplatu naknade na prijevoz slijedeće pitanje koje se postavlja je način na koji se određuje iznos naknade. Tu ćemo se najprije dotaknuti odredbi “Pravilniku o porezu na dohodak”. Ovaj pravilnik propisuje da se primici radnika koje poslodavac isplaćuje radniku po osnovi naknade troškova prijevoza za dolazak na posao i odlazak sa posla smatraju neoporezivima. Naravno tu postoji određeni broj ograničenja i nije moguće bilo koji iznos isplatiti kao neoporezivu naknadu  na ime isplate naknade za prijevoz. Neoporezivo se mogu isplatiti:

  • troškovi prijevoza na posao i povratak s posla s mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka (prema cijeni mjesečne ili prema cijeni pojedinačne karte)
  • troškovi prijevoza na posao i povratka s posla s međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka (prema cijeni mjesečne karte  ili prema cijeni pojedinačne karte)
  • ako radnik mora na putu do posla koristiti i mjesni i međumjesni javni prijevoz priznaju se troškovi i mjesnog i međumjesnog prijevoza u visini stvarnih izdataka

Pitanja iz prakse

Na koji način odrediti iznos naknade za prijevoz u slučaju kada na području na kojem radnik živi ne postoji organizirani javni prijevoz?

Poslodavac u tome slučaju može odrediti iznos naknade za prijevoz na osnovu cijene prijevoza na područjima na kojima postoji organizirani javni prijevoz a za relaciju koja po udaljenosti odgovara udaljenosti radnika od radnoga mjesta.

Na koji način se određuje iznos naknada za prijevoz u slučaju kada na području na kojem živi radnik postoji više pružatelja usluge javnoga prijevoza?

U aktima koji definiraju pravo radnika na naknadu za prijevoz (odluka, ugovor o radu, pravilnik kolektivni ugovor) se najčešće propisuje kako je poslodavac obavezan isplatiti naknadu za prijevoz u iznosu cijene prijevoza kod prijevoznika koji je za poslodavca najpogodniji. Ukoliko u pravnim aktima to nije navedeno praksa je da se smatra kako poslodavac ima pravo odrediti vrstu prijevoza, prijevoznika i tarifu prema kojoj će radniku isplaćivati naknadu za prijevoz.

Da li poslodavac radniku isplaćuje iznos naknade za prijevoz u iznosu mjesečne/godišnje karte ili po cijeni pojedinačnih dnevnih karata za svaki smjer prijevoza?

Ukoliko u aktima koji definiraju pravo radnika na naknadu za prijevoz nije drugačije navedeno, poslodavac bira vrstu prijevoza, prijevoznika i tarifu prijevoznika (pojedinačna, dnevna, mjesečna, godišnja karta) prema kojoj će izračunati i isplatiti naknadu za prijevoz. Poslodavac u praksi najćešće odabire tarifu prijevoznika koja je za njega najpovoljnija.

Da li radnik ima pravo na naknadu za  prijevoz za dane u kojima je bio odsutan s posla (plaćeni dopusti, bolovanje, godišnji odmor)?

Pravo radnika na naknadu za prijevoz za dane odsutnosti s posla (bolovanje, godišnji odmor, plaćeni dopust, …) je najćešće definirano aktima koji određuju uvjete pod kojima radnik ostvaruje pravo na naknadu. Tu su moguća različita rješenja. U slučaju kada poslodavac radniku isplaćuje naknadu za prijevoz po tarifi godišnje ili mjesečne karte uobičajena je praksa da taj iznos naknade za prijevoz priznaje bez obzira na odsutnosti radnika sa posla. Moguća je i varijanta da poslodavac isplaćuje naknadu za prijevoz radniku za 11 mjeseci godišnje podrazumijevajući da se 1 mjesec odnosi na pokrivanje odsutnosti radnika s posla zbog godišnjeg odmora. Internim aktima može biti propisano da se u slučaju isplate naknade za prijevoz po tarifi pojedinačne karte, naknada za prijevoz ne računa i ne isplaćuje za dane kada je radnik odsutan s posla (godišnji odmor, plaćeni dopust, bolovanje). Potrebno je uzeti u obzir da u slučaju kada je radnik cijeli mjesec odsutan s posla on ne može ostvariti neoporezivi iznos naknade za prijevoz!

Može li poslodavac radniku koji živi na području na kojem ne postoji organizirani javni prijevoz plaćati naknadu za prijevoz koja nadoknađuje troškove dolaska na posao sa osobnim vozilom radnika?

Ne. Poslodavac u tome slučaju može odrediti iznos naknade za prijevoz na osnovu cijene prijevoza na područjima na kojima postoji organiziran javni prijevoz a za relaciju koja po udaljenosti odgovara udaljenosti radnika od radnoga mjesta

Može li poslodavac donijeti odluku kojom se ukida isplaćivanje naknade za prijevoz?

Ako je odredba o isplati naknade za prijevoz navedena u kolektivnome ugovoru, pravilniku o radu poduzeća ili u Vašem ugovoru o radu poslodavac ne može jednostrano ukinuti isplatu naknade za prijevoz! Ukoliko obaveza isplate naknade za prijevoz nije definirana prethodno navedenim aktima već je poslodavac istu isplaćivao na osnovu svoje odluke on može donijeti novu odluku kojom će ukinuti isplatu naknade za prijevoz.

Koje dokumente mora prikupiti poslodavac kako bi pravdao isplatu neoporezive naknade za prijevoz radniku?

Za  pravdanje isplate neoporezivoga iznosa naknade za prijevoz radniku poslodavac mora imati podatak o relaciji za koju izdaje naknadu za prijevoz i dokaz o cijeni karte za relaciju prijevoza za koju isplaćuje naknadu za prijevoz (iskorištene pojedinačne karte za prijevoz, potvrde od prijevoznika o visini cijene prijevoza na određenoj relaciji, račun od prijevoznika za kupljene karte.)

Može li se naknada za prijevoz isplatiti u gotovini?

Da, naknada za prijevoz se može isplatiti u gotovini preko blagajne. Česta je praksa da poslodavac naknadu za prijevoz isplaćuje zajedno sa isplatom plaće ne tekući račun radnika. Međutim ne postoji prepreka za isplatu ove naknade u gotovini preko blagajne. Ovo je prikladno rješenje za isplatu naknade za prijevoz radnicima koji imaju ovrhu nad novčanim sredstivma u FINI.